Regulamin

REGULAMIN SERWISU – ELKOM GSM SERWIS TOMASZ NIEDZIÓŁKA

 

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis GSM działający pod adresem www.serwisgsm.com /dalej w treści niniejszego Regulaminu zwany Serwis lub Serwis GSM/ jest Tomasz Niedziółka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELKOM GSM SERWIS z adresem i siedzibą ul. Piłsudskiego 58, 08-110 Siedlce, NIP 8211437465.
 2. Klient ma możliwość kontaktu z Serwisem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz pod nr telefonu 660 746 277
 3. Serwis prowadzi usługi w formie stacjonarnej (adres działalności znajduje się powyżej) oraz za pośrednictwem sieci Internet. Poprzez stronę internetową Serwisu dostępne są następujące usługi: zamawiania usług serwisowych, zamawiania kuriera i płatności, sprawdzania statusu naprawy.
 4. Klientem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi serwisowe

 • Zamówienia napraw przyjmowane są poprzez stronę internetową Serwisu www.serwisgsm.com. Na stronie internetowej Serwisu Klient po zalogowaniu podaje dane niezbędne do wykonania usługi i jest informowany o kolejnych krokach do zrealizowania usługi.
 • Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka. Serwis udziela gwarancję na wymienioną lub naprawioną część, lub telefon na czas trzech miesięcy. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia, nie zdiagnozowane podczas przyjęcia do Serwisu. W takich przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.
 • W przypadku, gdy w trakcie naprawy urządzenia serwisant zdiagnozuje uszkodzenie powstałe na skutek ingerencji osób do tego nieuprawnionych, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy.
 • Sprzęt nie odebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje się za porzucony ( w rozumieniu art. 180 i 181 k.c.) i może on zostać zutylizowany.
 • W wyjątkowych sytuacjach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części.
 • Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.
 • Wszystkie naprawy oraz sprzedawane części mogą być objęte 3 miesięcznym okresem gwarancyjnym chyba, że na dowodzie sprzedaży zaznaczone jest inaczej. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna Serwisu, a w przypadku zakupu części bez usługi montażu również dokument potwierdzający jej montaż przez licencjonowany serwis. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek nieprofesjonalnego montażu.
 • Podczas odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy jak i stanu fizycznego urządzenia.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.
 • Firma ELKOM SERWIS GSM dokonuje napraw pogwarancyjnych wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych dostępnych na rynku.
 • Serwis zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Klient musi mieć świadomość, że niektóre z procedur naprawy wymagają przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.

 

5. Płatności

 1. Za złożone zamówienie naprawy sprzętu lub zamówione usługi dodatkowe można zapłacić, za pośrednictwem platformy płatniczej dotpay, której operatorem jest: – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552
 2. Za zamówienie usługi kurierskiej należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Kwota naprawy sprzętu zostanie przekazana Zleceniodawcy po diagnozie urządzenia przez serwisanta.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Prawa autorskie

Strona internetowa Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz obowiązujących przepisów o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu: kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Serwis GSM nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych przez administratorów, treść i fakt przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia na usługę lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2018 roku.
 6. Serwis GSM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia na usługę serwisową złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Składanie zamówień przez Klienta na usługę serwisową możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.