Polityka Prywatności

Polityka prywatności ELKOM GSM SERWIS

Dane osobowe

 1. Składając dyspozycję naprawy sprzętu, Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe umieszczone zostaną w bazie firmy ELKOM GSM SERWIS Tomasz Niedziółka (dalej Serwis lub Serwis GSM), a jego dane przetwarzane będą dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich przy zastosowaniu środków ochrony wynikających z przepisów.
 3. Klienci Serwisu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta Serwisu jest Tomasz Niedziółka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELKOM GSM Serwis, z siedzibą i adresem: ul. Piłsudskiego 58, 08-110 Siedlce.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO.
 6. Dane osobowe Klientów Serwisu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
 7. a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem;
 8. b) w celu prowadzenia konta Klienta Serwisu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Serwisu;
 9. c) jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą usług oferowanych przez Serwis, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili.
 10. d) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa;
 11. e) w celu kierowania do Klienta na stronie Serwisu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług oferowanych przez Serwis;
 12. f) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 13. Klient ma prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu w kwestii przetwarzania jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się z Administratorem.
 14. Dokonując zlecenia usługi Serwisowi, Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Serwis usługi naprawy sprzętu. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 15. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu usługi serwisowej, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów przez kuriera.
 16. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 17. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji. Serwis zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych.
 18. Na zasadach określonych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Serwisu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 19. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 

Pliki cookies

Serwis GSM gromadzi dane osobowe w plikach cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta korzystającego z usług Serwisu.

 1. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Serwis GSM podczas komunikacji z Klientami gromadzi następujące dane osobowe:
 3. a) imię i nazwisko,
 4. b) adres,
 5. c) adres poczty elektronicznej,
 6. d) numer telefonu,
 7. e) NIP (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
 8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi witryny internetowej i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji oraz podczas procesu naprawy i procesu poprzedzającego naprawę sprzętu, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów napraw.
 9. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.